Üdvözöljük iskolánk weboldalán

Könyvtár

Könyvtár

 

KÖVESSI ERZSÉBET BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS GIMNÁZIUM KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA

 

 

 

1. A KÖNYVTÁR HASZNÁLÓINAK KÖRE

 

Iskolai könyvtárunk nem nyilvános könyvtár. Az iskolával jogviszonyban álló nappali és esti tagozatos tanulói, pedagógusai, adminisztratív és technikai dolgozói használhatják. Igazgatói engedéllyel régi kollégák, szükség esetén az iskola tanulói számára előadást, foglalkozást tartó személy is igénybe veheti a foglalkozás megtartásához szükséges könyvtári szolgáltatásokat.

 

A beiratkozás és a szolgáltatások igénybevétele díjtalan.

 

Beiratkozás: a tanulói jogviszony, illetőleg a munkaviszony kezdetekor automatikus lehetőség nyílik rá, a jogviszony megszűntekor a könyvtári tagság is megszűnik.

 

A könyvtár a beiratkozásnál a következő adatokat kéri:

  • név (asszonyoknál születési név),

  • születési hely és idő,

  • anyja neve,

  • állandó lakhely, illetve ideiglenes, értesítési cím

  • e-mail cím.

 

Az adatokban bekövetkezett változásokat a könyvtárhasználó köteles bejelenteni a könyvtárban.

Az adatokat csak az olvasóval való kapcsolattartáshoz, a könyvtári nyilvántartásokhoz illetve tartozás esetén a végrehajtási eljáráshoz használja fel. Az adatok a könyvtári tagság megszüntetése után törlésre kerülnek.

 

A tanulók és dolgozók tanulói, illetve munkaviszonyát csak az esetleges könyvtári tartozás kiegyenlítése után lehet megszüntetni. Amennyiben könyvtári tartozás nem áll fenn, a dolgozók Kilépési nyilatkozatát a könyvtáros ellenjegyzi.

 

 

2. NYITVA TARTÁS

 

A könyvtár minden tanítási napon nyitva tart, a nyitvatartási órák száma hetente minimum 22. Ezek beosztását minden tanév elején a könyvtárosok az igényeknek megfelelően az igazgató jóváhagyásával határozzák meg.

A nyitvatartási idő, az olvasóterem ajtaján, a tanáriban és a portán kifüggesztésre kerül.

 

3. A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT MÓDJAI

 

Az iskolai könyvtárat az olvasók a nyitvatartási időben használhatják, illetve azon kívül a könyvtárossal való előzetes egyeztetés alapján.

Módjai:

- Helyben használat

- Kölcsönzés

- Csoportos használat

 

3.1. Helyben használat

Az iskolai könyvtár dokumentumai közül csak helyben használhatók:

  • a kézikönyvtári állományrész;

  • a különgyűjtemények: 

  • a könyvtár tulajdonát képező játékok.

 

A csak helyben használható dokumentumokat a szaktanárok egy-egy tanítási órára, indokolt esetben a könyvtár zárása és nyitása közötti időre kikölcsönözhetik. Ezeket külön füzetben jegyezzük fel.

 

3.2. Kölcsönzés

A könyvtárból bármely dokumentumot csak a könyvtárostanár tudtával lehet kivinni.

Dokumentumokat kölcsönözni csak a kölcsönzési nyilvántartásban való rögzítéssel szabad. Az átvételt a kölcsönző a papír alapú nyilvántartás aláírásával hitelesíti.

 

A kölcsönzés nyilvántartása jelenleg papír alapon és számítógépen történik. A kölcsönzések nyilvántartása - nappali illetve esti tagozatos diákoké, valamint az intézmény dolgozóié – külön, névsor szerint történik.

 

A könyvtárból egy alkalommal (a tartós tankönyveken kívül) legfeljebb 5 dokumentum kölcsönözhető egy hónap időtartamra. A kölcsönzési határidő egy – indokolt esetben két – alkalommal meghosszabbítható újabb 2 hétre.

A kölcsönzésben levő dokumentumok előjegyezhetőek.

A pedagógusok a tanév során egy-egy tananyagrészhez a szükséges mennyiségű dokumentumot az anyagrész feldolgozásához szükséges ideig használhatják.

A kölcsönzési korlátozások indokolt esetben egyénenként feloldhatók.

 

Tanév végén a diákoknak minden könyvet vissza kell vinniük a könyvtárba (attól függetlenül, hogy azt mikor vitték ki). A nyári szünidőre történő kölcsönzési szándékot előre jelezni kell, ez esetben az engedélyezett kölcsönzési időtartama a szünidő egészére kiterjed. A kikölcsönzött könyveket a következő tanév első tanítási hetében kell visszahozni.

Az ingyenes tankönyvtámogatásban részesülő diákok által átvett tankönyvek arra az időtartamra kölcsönözhetők ki, ameddig a tanuló az adott tárgyat az adott évfolyamon tanulja.

 

A tanulói jogviszony illetve a dolgozói munkaviszony megszűnésének időpontjáig a kölcsönzött tankönyveket, tartós tankönyveket, egyéb könyvtári dokumentumokat vissza kell szolgáltatni.

 

A vissza nem hozott könyveket felszólítással, térítési kötelezettség megvalósításával kell a könyvtárba visszajuttatni.

A kölcsönzési határidő lejárta után egy hét határidőt ad a könyvtár, amely után a dokumentumokat késve visszahozó tanulók dokumentumonként és munkanaponként 10 Ft késedelmi díjat fizetnek a könyvtárnak, amely díjak összegét a könyvtár a tanév végén könyvtári dokumentum vásárlására fordítja. A könyvtárral szemben fennálló türelmi időn felüli késedelem, tartozás ideje alatt a kölcsönzés nem vehető igénybe.

Az olvasó anyagilag felel a dokumentumok megrongálásával vagy elvesztésével okozott kárért. Az elveszett, megrongálódott (firkás, szakadás, kivágás, hiány) könyv pótlásáról az olvasónak kell gondoskodnia annak megvásárlásával vagy forgalmi értékének megtérítésével.

 

3.3. Csoportos használat

Az osztályok, a tanulócsoportok, a szakkörök részére a könyvtárostanár, az osztályfőnökök, a szaktanárok, a szakkörvezetők könyvtárhasználatra épülő szakórákat, foglalkozásokat tarthatnak.

A szakórák, foglalkozások megtartására a könyvtári nyitva tartásnak megfeleltetett ütemterv szerint kerül sor.

A könyvtárostanár szakmai segítséget adhat a foglalkozások megtartásához.

 

 

4. A KÖNYVTÁR EGYÉB SZOLGÁLTATÁSAI

 

- Információszolgáltatás,

- szakirodalmi témafigyelés,

- irodalomkutatás,

- ajánló bibliográfiák készítése,

- internet-használat,

- fénymásolás (a szerzői jogok figyelembe vételével),

- társas- és fejlesztő játékok használatának biztosítása.

 

 

5. A KÖNYVTÁRHASZNÁLÓKTÓL MEGKÍVÁNT VISELKEDÉS

 

A dokumentumok és a berendezési tárgyak, eszközök védelme érdekében a helységben étkezni, dohányozni, italt fogyasztani tilos.

A könyvtár helyiségébe kabátot, iskolatáskát, értéktárgyat lehetőség szerint ne hozzanak be a könyvtárhasználók, mert tárolásukra nincs elég hely, másrészt, mert azok eltűnéséért a könyvtárosok nem vállalnak felelősséget.

Hangoskodásnak, rendetlenkedésnek a könyvtárban kéretik mellőzni, mert a csend és nyugalom segít a jó könyv kiválasztásában, az elmélyült olvasásban, a nyugodt információszerzésben.

A könyvtári rend megőrzése érdekében kérünk mindenkit, hogy a könyvek kiválasztásánál használja az őrjegyet, vagy ha azt elfelejtette, csak tegye valamelyik asztalra a könyvet, a könyvtáros majd később a helyére rakja.