Üdvözöljük iskolánk weboldalán

Iskolai közösségi szolgálat

Az iskolai közösségi szolgálat

A középiskolai nappali képzésben résztvevő és az érettségi vizsgát 2016. január 1-ét követően megkezdő tanulók esetében az érettségi bizonyítvány kiállításának feltétele az 50 óra közösségi szolgálat igazolása. A felnőttoktatás, felnőttképzés keretében szervezett érettségi vizsga esetében közösségi szolgálat végzése nem előírás. A sajátos nevelési igényű tanulók körében a szakértői bizottság ez irányú javaslata alapján a közösségi szolgálat teljesítésének kötelezettsége mellőzhető.

Jogszabályi háttér:A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényen túl a 110/2012. (VI.04) Korm. rendelet (NAT), a 20/2012. (VII.31.) EMMI rendelet, a közérdekű önkéntességről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény, a 1068/2012. (III.20.) Korm. határozat (nemzeti önkéntes stratégia 2011-2020), a 2011. évi CLXXV. törvény (civil törvény).

        A tanulók is javasolhatnak fogadó szervezetet!

        50 óra teljesítése kötelező, ebből legfeljebb 5 óra felkészítő majd végezetül 5 óra záró foglalkozás lehet,

        a tanulók több fogadó szervezetnél is kitölthetik a kötelező idejüket (maximum 3 szervezet),

        a tevékenységnek nem lehet célja anyagi haszonszerzés,

        a bevont tanulók a 9-11. évfolyam tanulói (esetenként utolsó évfolyamos tanulók). Törekedni kell az egyes évfolyamok közti egyenletes terhelésre

A köznevelési közösségi szolgálat keretei között folytatható tevékenységek területei:

        egészségügyi (mentor segítségével lehet ellátni ilyen feladatot; a mentort a fogadóintézmény biztosítja)

        szociális és jótékonysági (mentor segítségével lehet ellátni ilyen feladatot sérült emberek esetén; a mentort a fogadóintézmény biztosítja)

        oktatási, (lehet saját iskolánk is a fogadóintézmény; pl. az adott diák korrepetál vagy tehetséggondozást végez diáktársai körében)

        kulturális és közösségi, (

        környezet- és természetvédelemi, (egyszer vagy kétszer lehet összesen a 4 év alatt)

        polgári és katasztrófavédelmi,

        közös sport- és szabadidős tevékenység óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, idős emberekkel (mentort kell alkalmazni)

Évfolyamok:

A középiskola a 9-11. évfolyamos tanulói számára lehetőség szerint három tanévre, arányosan elosztva szervezi meg, vagy biztosít időkeretet a legalább ötvenórás közösségi szolgálat teljesítésére, amelytől indokolt esetben a szülő kérésére el lehet térni.


Időkeret felosztása:

A közösségi szolgálatot az adott tanuló esetében koordináló pedagógus az ötven órán belül – szükség szerint a mentorral közösen – legfeljebb ötórás felkészítő, majd legfeljebb ötórás záró foglalkozást tart. A közösségi szolgálat teljesítése során egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő értendő azzal, hogy a helyszínre történő utazási idő nem számítható be a teljesítésbe.

Önkéntes tevékenység nem folytatható 20 óra és 6 óra között.

A 16. életévét be nem töltött önkéntes tevékenysége nem haladhatja meg

        tanítási időben a heti 6 órát úgy, hogy tanítási napon legfeljebb napi 2 óra, tanítási napon kívül napi 3 óra lehet az önkéntes munkavégzés

A 16. életévét betöltött, de 18. életévét be nem töltött önkéntes tevékenységére fordítható munkaidő

        nem haladhatja meg a napi 4,5 órát és a heti 18 órát.

        az önkéntes tevékenység befejezése és másnapi megkezdése között legalább 14 óra pihenőidőt kell biztosítani


A közösségi szolgálat dokumentálása:

A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott.

A közösségi szolgálat középiskolai dokumentálásának kötelező elemei:

        a tanuló által kitöltött Tanulói jelentkezési lap, amely tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét, valamint a szülő, gondviselő egyetértő nyilatkozatát,

        az osztálynaplóban, bizonyítványban és a törzslapon dokumentálni kell a közösségi szolgálat teljesítését,

        az osztályfőnöknek havonta be kell jegyeznie a naplóba, melyik tanuló hány órát teljesített,

        az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről igazolást állít ki két példányban, amelyből egy példány a tanulónál, egy pedig az intézménynél marad,

        az iskola a közösségi szolgálattal kapcsolatos dokumentumok kezelését az iskola iratkezelési szabályzatában rögzíti, a szükséges dokumentumokat pedig 5 évig meg kell őrizni.

        az iskolán kívüli külső szervezet és közreműködő mentor bevonásakor az iskola és a felek együttműködésről megállapodást kell kötni, amelynek tartalmaznia kell a megállapodást aláíró felek adatain és vállalt kötelezettségein túl a foglalkoztatás időtartamát, a mentor nevét és feladatkörét.

 
Térbeli korlátozás:

A közösségi szolgálat a tanulók lakókörnyezetében, vagy az iskola székhelyén szervezhető meg.


Az iskola közvetítette lehetőségek:

        oktatási, (lehet saját iskolánk is a fogadóintézmény; pl. az adott diák korrepetál)

        kulturális és közösségi,

        (környezet- és természetvédelemi, (egyszer vagy kétszer lehet összesen a 4 év alatt)

        közös szabadidős tevékenység idős emberekkel (az iskola saját nyugdíjas tanárai)

 

Akkor adható a tanulónak érettségi bizonyítvány, ha a bizonyítványában szerepel az 50 óra közösségi szolgálat igazolása.

CSATOLT DOKUMENTUMOK