Üdvözöljük iskolánk weboldalán

A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendjei


Ellenőrzésen (intézményi szinten) azt a tevékenységet értjük, melynek során az erre jogosult személy közvetlen tapasztalatokat szerez a nevelő-oktató munkáról.
Az ellenőrzés hatálya az intézményben vagy iskolai irányítású létesítményben folyó pedagógiai munkára, tanítási órákra, gyakorlati foglalkozásokra, kollégiumi nevelési tevékenységre, tanórán kívüli programokra, foglalkozási formákra, valamint egyéb, a tanulók nevelésével – oktatásával összefüggő pedagógiai, szervező, irányító tevékenységre terjed ki.
Az ellenőrzésre jogosultak köre az iskola vezetői feladatkört érvényes megbízás alapján ellátó pedagógusaiból tevődik össze.


 Az ellenőrzés állandó formái és módszerei

 

  • tanórai, tanórán kívüli, valamint tanműhelyi foglalkozások látogatása;
  • írásos dokumentumok, adminisztrációs tevékenység vizsgálata;
  • tanulói munkák (dolgozatok, munkadarabok, képző- és iparművészeti alkotások, tárgyak, stb.) értékelése;
  • az írásos és szóbeli beszámoltatás SZMSZ-ben meghatározott formái;

a felsoroltaktól eltérő – céljellegű-vizsgálatokat, ellenőrzést az éves iskolai programban tervezni kell, erről az érdekelteket tájékoztatni szükséges;
a foglalkozások, tanórák látogatását – a lehetőség szerint – a pedagógusokkal egyeztetni kell. Az ellenőrzésre jogosultak azonban e nélkül is látogathatnak órákat, foglalkozásokat – a látogatásra vonatkozó általános szabályok betartásával.
Az ellenőrző tevékenységet vezetői szinten össze kell hangolni, és úgy kell tervezni, hogy valamelyik formája a tanév során a tantestület minden tagját érintse. El kell érni, hogy a vezetőnek a területéhez tartozó munkatársai tanórai (gyakorlati) tanórán kívüli foglalkozásait legalább két tanévenként látogatni és értékelni kell. Kivételek az új vagy 5 évnél kevesebb gyakorlattal rendelkező pedagógusok, akiknél tanévenként legalább kétszer kell látogatást végezni.
Az ellenőrzés tapasztalatait a pedagógusokkal egyénileg meg kell beszélni és értékelni. Az ellenőrzött személy beleegyezése esetén a tapasztalatok a munkaközösség tagjaival is megbeszélhetők.
Az óra- és foglalkozáslátogatások általánosítható tapasztalatait az ellenőrzést végző vezetőknek összegezni és értékelni kell.
Az intézményben folyó valamennyi tevékenység – benne a vezetői munka – ellenőrzésére az igazgató jogosult. E jogát és kötelezettségét vezető beosztású munkatársaival megosztva (is) gyakorolja. Ellenőrző tevékenységük elsősorban feladatkörükbe tartozó pedagógiai munkára irányul, de a tanulókkal történő pedagógiai foglalkozás általános kérdéseiben, az adminisztrációs tevékenység, a munkafegyelem betartása területén vezetői beosztásukból eredően általános ellenőrzési, intézkedési joguk és kötelezettségük van.