A szülői értekezletek témái:

1.Statisztika – eredményesség – felsőbb évfolyamokon


2. Házirend főbb pontjai

-Telefonhasználat tilos az órákon, felelősséget nem tudunk vállalni az értékekért.

- Igazolatlan órák következményei

- Csengetési rend

- Igazolások

- Szülő egy tanévben 3 napot igazolhat!

 

3. Órarend


4. Étkezési lehetőség


50 %-os normatív étkezési támogatásban részesülhetnek azok a gyermekek, akik az iskolák 7-13. osztályaiban tanulnak, és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek; illetve a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülő fogyatékkal élő gyermekek, tartósan beteg tanulók, továbbá a három vagy  háromnál több gyermeket nevelő családok gyermekei.

Minden estben igazolni kell a megfelelő dokumentumokkal!

A következők jöhetnek szóba az igazolásnál: rehabilitációs bizottsági szakvélemény, szakorvosi vélemény, családi pótlék igazoló lap, fizetési bizonylat vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre valójogosultságról szóló igazolás.

 

5. Törvényi változások:


Tankötelezettség: A tankötelezettség annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a

a tanuló a 16. életévét betölti ! Tehát nem a 16. születésnapjáig.


6.. Továbbtanulási lehetőségek


Szakiskolai végzettséggel 2 év alatt érettségit szerezhet a tanuló


7. A tanév rendje:


Megfelelő menüpont alatt.

 

8. Második félév eseményei.


9. Szintvizsga – 9. szakközépiskolai osztályoknak


10. Szakképzési törvény


28. §            (1) A gazdasági kamara annak mérésére, hogy a tanuló a szakiskolában az első szakképzési évfolyamon elsajátította-e az irányítás melletti munkavégzéshez szükséges kompetenciákat, a szakiskola és a szakképesítésben érintett országos gazdasági érdek-képviseleti szervezet képviselőjének bevonásával a szakmai és vizsgakövetelményben előírt szintvizsgát szervez az első szakképzési évfolyam tanévében, február első tanítási napjától április utolsó tanítási napjáig terjedő időszakban.

(2) Ha a szakképesítés nem tartozik egyik gazdasági kamara vagy országos gazdasági érdek-képviseleti szervezet hatáskörébe sem, a gazdasági kamara a szintvizsga megszervezésébe a szakmai szervezet vagy szakmai kamara képviselőjét vonja be.

(3) A szintvizsga minden, a (4) bekezdésben meghatározott tanuló számára kötelező, amelynek eredménye a tanuló év végi szakmai érdemjegyébe nem számít bele. A szintvizsgát nem teljesítő tanuló részére a gazdasági kamara pótló, javító szintvizsgát szervez. A szakiskolai tanuló szakmai gyakorlati képzésére - a 26. § (1) bekezdésben meghatározottakon túl - a tizedik-tizenegyedik évfolyamon a szintvizsga teljesítéséig kizárólag a szakképző iskolában vagy a gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezet kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhelyében kerülhet sor.

(4) Szintvizsgát annak a szakiskolai tanulónak kötelező tennie, aki nappali rendszerű oktatásban vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban vesz részt a szakmai képzésben és nem rendelkezik érettségi végzettséggel.

 Tehát: kb. április végén lesz, kb. 20-29 között, minden szakmában kötelező! Nem mi szervezzük, hanem a Budapesti Iparkamara-mi csak a helyszínt, valamint a tanárokat biztosítjuk. A szintvizsga eredménye nem számít bele az év végi jegybe-de ha nem sikerül, nem mehetnek záróvizsgára! A vizsgáról igazolást kapnak a tanulók, melyet meg kell őrizni az utolsó szakmai vizsgáig! Csak érvényes szintvizsgával lehet a tanulót kihelyezni külső gyakorlati helyre, illetve kezdheti meg a harmadik után a szakmai vizsgáját! Az állam jelenleg egy szintvizsgát biztosít térítés mentesen-bukás esetén ezzel kell számolni!

 Gyakorlat:

 A szakmákon a szintvizsgát követően -tehát majd május után - elkezdjük a tanulók külső gyakorlatra való kihelyezését-először nyárra, tanulószerződéssel! Elvileg mindenkinek tudunk intézni! Nem egyszerre kerülnek ki a diákok, páran bent maradnak jövő évre belső gyakorlaton. A külső hellyel tanlószerződést kell kötni, melyben segítünk, de nem mi kötjük, így nem is bonthatjuk fel! A külső helyen a diákok ösztöndíjat kapnak, melyet törvény szabályoz, de kb. 14 500.- forint. A külső hely nem iskola, tehát ott már más elbírálás alá esnek a diákok-munkahely. A gyakorlatról: reggel 6:00 (!) és este 10:00 (!) között lehet, napi és heti egyenlőtlen beosztásban. Ez azt jelenti, hogy a tanulót be lehet rendelni hétvégére, azonban ezt az időt más időpontban kompenzálni kell! Nyári gyakorlat időtartama 140 óra, hasonló paraméterekkel. A nyári gyakorlatba nem számít bele a betegállomány, valamint a nyári gyakorlat követelmény az érvényes évhez! A gyakorlati helyekkel az iskola csak informális kapcsolatban van – nem kötelezheti, max. csak kérhet.

A tanulószerződéshez szükséges-tehát mindenkinek kell, hogy legyen: bankszámlaszám (szülőé is jó), adószám, Tb kártya, egészségügyi kis könyv-ez utóbbit elkészíti az iskolaorvos, azonban a türőszűrő lelet szükséges hozzá! A tanulószerződés megkötésében az iskola csak segít, de nem szólhat bele, nem bonthatja fel - a szülő/tanuló köti a gyakorlati hellyel, a kamara pedig ellenjegyzi.

 A gyakorlatokról Tanműhelyi munkanaplót kötelező vezetni! Kitöltését a szaktanárok elmondják. Elvesztés esetén azonnal jelezzük, mivel hiányában érvénytelen lehet az év!

 Az iskolai gyakorlatokhoz a munkaruhát mindnekinek magának kell szakmánként beszereznie, illetve a gyakorlati helyek adják-ez eltérő, de a belső gyakorlatra már mindenképpp kell, 9-ben is! A szaktanárok majd elmondják kinél mi a követelmény, illetve a lehetséges beszerzési forrás. Ugyanígy az kötelező egyéni munkaeszközöket, felszerelést is elmondják.

 Az iskola egy (!) gyakorlati hely keresésében tud segítséget nyújtani! Amennyiben a tanuló hibájából szűnik meg a gyakorlati hellyel a szerződés, abban az esetben a következő helyet a diákok maguknak kötelesek intézni!

 Törvényileg felmentés adható bizonyos esetekben, bizonyos tárgyakból (matematika, gazdasági), de gyakorlatilag nem fog levizsgázni a diák, mivel a záróvizsgán csak az idegen nyelvből van felmentési lehetőség, de az is csak bizonyos esetekben. Gyakran csak időhosszabbítás a kedvezmény! Ezért a felmentést nem javasoljuk. Bizonyos betegségek, illetve menet közben felmerülő problémák alkalmatlanná tehetik a diáknak tanulmányai folytatását-szakmai alkalmatlanság. Tehát, még ha igazolt is, nem hiányozhat sokat!

 Szeptember elején érvényes bőrgyógyászati illetve tüdőszűrő leletét minden tanuló köteles behozni az egészségügyi kiskönyvhöz

 Betegség esetén az igazolást az azt követő első iskolai napon mutassák be, mivel ennek hiányában a gyakorlatokon a diák nem vehet részt. Gyakorlatról való hiányzás igazolására csak táppénzes igazolást fogadunk el!

 

Jó tudni!!!!

Meddig tanulhat a gyerek nappali tagozaton?

A tanuló 25 éves korág tanulhat nappali tagozaton

1 Megállapította: 2012. évi LXXI. törvény 1. § (3). Hatályos: 2012. IX. 1-től. Módosította: 2012. évi CCXV. törvény 44. § 11.

2 Megállapította: 2012. évi CCXV. törvény 20. §. Hatályos: 2013. I. 1-től.