A felvételi eljárás különös szabályai

A tanulók felvétele a szakiskolai, szakközépiskolai és a szakképzési évfolyamokra

A Szakképzési törvény 23.§(1)A nemzeti köznevelésről szóló törvény szerint folyó szakiskolai képzésbe alapfokú iskolai végzettséggel vagy a nemzeti köznevelésről szóló törvényben szabályozott Köznevelési Hídprogram elvégzésével lehet bekapcsolódni.
(2) Kizárólag szakmai elméleti és gyakorlati oktatás akkor folyhat a szakiskola szakképzési évfolyamain, ha a szakiskola olyan tanulót készít fel a komplex szakmai vizsgára, aki a szakiskolai közismereti kerettantervben előírt követelményeket vagy a középiskola tizedik évfolyamát eredményesen teljesítette.
(3) A (2) bekezdés szerint szervezett szakiskolai képzésben a szakképzési évfolyamok száma a közismereti kerettantervben előírt követelményeket teljesítő tanuló, valamint a gimnáziumban szerzett érettségivel vagy szakközépiskolában szerzett nem szakirányú szakmai érettségivel rendelkező tanuló esetén az OKJ-ban az adott szakképesítésre meghatározottnál eggyel kevesebb.

A középiskolai – szakiskolai, szakközépiskolai, szakképzés - tanulmányok megkezdésének alapfeltétele a sikeres felvételi vizsga.
A jelentkezőknek az egységes követelmények szerint szervezett időpontig motivációs beszélgetésen kell megjelennie. Beszámítjuk a központi írásbeli vizsgákon elért eredményeket a szakközépiskola és a gimnáziumi felvételiknél.
 
Intézményünkben nem tartunk központi írásbeli felvételi vizsgát. A tanulók felvételét az általános iskolai eredmények alapján és a felvételi elbeszélgetéseken elhangzottak alapján állapítjuk meg
A „Motivációs beszélgetés”
A Felvételi Bizottság a tanulók legfontosabb személyiségjegyeit, érzelmi világát, kommunikációs készségét, viselkedéskultúráját vizsgálja.

A jelentkező tanulók elbírálásának szempontjai és arányai
 A teljesítmény értékelésének módja:
Az általános iskolai eredmények közül a 7. osztályos év végi osztályzatokat valamint a 8-os félévi eredményeket vesszük figyelembe. A következő tantárgyak eredményeit kiemelten kezeljük: magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv.
A rangsorolás során az azonos összesített eredményt elérő tanulók közül előnyben részesítjük a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat, ezt követően azokat a jelentkezőket, akiknek a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye az iskola székhelyének településén található, vagy akinek különleges helyzete ezt indokolja.

A tanulók elbírálásánál figyelembe kell venni az általános iskolai tanulmányi eredményeket, a központi felvételi vizsga írásbeli eredményét és a jelentkező szóbeli teljesítményét.
A „Felvételi Bizottság” tagjai

A szóbeli meghallgatást az Intézmény igazgatója által kijelölt három tagú bizottság végzi, egységes pontozási elvek alapján. A bizottság munkájában részt vehet a Diákönkormányzat képviselője is.

Besorolás az egyes csoportokba

A szóbeli meghallgatást követően a felvételi lapon bejelölt tagozatkódnak megfelelő csoportokba kerülnek a tanulók. A több kódot feltüntető tanulók esetében a személyes elbeszélgetés, motiváltság megállapítása után kerülnek be a tanulók az egyes csoportokba.

Tanulói jogviszony megszűnése:
A 20/2012. ( VIII. 31.) EMMI rendelet 50.§ (4) bekezdése alapján „ A tanköteles tanuló kivételével megszűnik a tanulói jogviszonya annak, aki egy tanítási éven belül igazolatlanul harminc tanítási óránál többet mulaszt, feltéve hogy az iskola a tanulót, kiskorú tanuló
esetén a szülőt legalább két alkalommal, írásban figyelmeztette az igazolatlan mulasztás következményeire. A gyakorlati képzés esetén az igazolatlan mulasztás jogkövetkezményeire a szakképzésről szóló törvény vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. A tanulói jogviszony megszűnéséről az iskola írásban értesíti a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt, továbbá minden esetben a tanuló állandó lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes regionális egészségbiztosítási pénztárat.

A tanulók felvétele a gimnázium 9. évfolyamára

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről alapján a következőképpen dönt:

Általános, felvételi eljárás keretében: a központilag kiadott jelentkezési lapon jelentkezhet a tanuló. Egy jelentkezési lapon az iskola több tagozata is megjelölhető.

Felvételi:
Az iskola igazgatója az általános iskolában elért eredmények, a központi írásbeli eredmények és a szóbeli elbeszélgetés eredménye alapján felvételi rangsort készít. A nevelőtestület véleményének kikérése után meghatározza a felvételre javasolt és az elutasított tanulók névsorát.
A nevelőtestület meghallgatása után az igazgató a közoktatási törvény előírásai szerint meghatározza a felvehető létszámot.
A fenti eljárás végén a Felvételi Központ az iskolának megküldi a felvehető tanulók névsorát. Az iskola határozatban értesíti a tanulókat és az általános iskolát a felvételről vagy az elutasításról.
Rendkívüli felvételi eljárás a következő tanév első napjáig tart. A felvételi kérelem alapján a rendkívüli felvételi eljárásban az igazgató dönt a tanulók év végi bizonyítványa, és a férőhelyek alapján.

A szóbeli felvételi vizsga forgatókönyve:

1. Az osztályok részére rövid tájékoztató a szóbeli felvételiről – Kozma László Igazgató Úr
Felvételt nyer az a tanuló, aki:
    - az írásbeli és a szóbeli felvételit sikerrel teljesítette
    - a 2015/2016-as tanévet sikerrel zárta
    - a 2016. május 29-én esedékes kompetencia mérésen megjelent

2. A tanulók írásbeli vizsga eredményének ismertetése

3. Szóbeli meghallgatások

4. A felvételi bizottság értékeli és összesíti a felvételi eredményeket

5. Zárás

Szakmára nyert felvételi esetén a következőket szükséges tudni:

Szakmás felszerelések, melyeket a szülőnek/gondviselőnek kell biztosítani az iskolai gyakorlatokhoz:

Szakácsok/Cukrászok:

fehér nadrág                                1 darab
fehér kötény                                  2 darab
fehér póló, vagy szakács kabát      2 db
munkavédelmi bakancs                 1 pár
konyharuha                                    1 db
konyhakés (gyakorlati oktató követelménye szerint)        1 db
hámozó kés                                    1 db

Pincérek:

fekete nadrág, szoknya, vagy kosztümnadrág            1 db
fehér ing vagy blúz                                      1 db
fiúknak fekete csokornyakkendő                    1 db
fekete lábbeli                                               1 pár
drekó (bornyitó)                                            1 db

Asztalos:

munkavédelmi kabát-tanári igény szerint                 1 darab
munkavédelmi nadrág-tanári igény szerint               1 db
munkavédelmi bakancs                                           1 pár
tankönyvek a szaktanárok elvárásai alapján

Festő:

fehér nadrág                                        1 darab
fehér póló                                             1 db
munkavédelmi bakancs                        1 pár
tankönyvek a szaktanárok elvárásai alapján


Szerszámkészítő:

munkavédelmi kabát-tanári igény szerint                1 darab
munkavédelmi nadrág-tanári igény szerint               1 db
munkavédelmi bakancs                                          1 pár
tankönyvek a szaktanárok elvárásai alapján

Minden szakmához:

Szeptember elején érvényes bőrgyógyászati illetve tüdőszűrő leletét minden tanuló köteles behozni az egészségügyi kiskönyvhöz
Betegség esetén az igazolást az azt követő első iskolai napon mutassák be, mivel ennek hiányában a gyakorlatokon a diák nem vehet részt. Gyakorlatról való hiányzás igazolására csak táppénzes igazolást fogadunk el!

Egyéb tudnivaló:

Az áprilisi szintvizsga után, nyártól tanulószerződést megkötve kell gyakorlatra járni gazdálkodó szervezethez. Ebben az iskola segítséget nyújt-de nem járhat el!  Amennyiben ez a hely a diák hibájából megszűnik/felmondanak, akkor magának kell rendeznie/keresnie. Amennyiben nem tud, abban az esetben az igazolatlan hiányzások miatt megszűnhet a tanlói jogviszonya, illetve más szakmára helyezhető!

A külső gyakorlatér díjazás jár, de ezt a munkahely adja, rendezi, intézményünknek beleszólása nincs! Elvileg ez a kb. bruttó minimálbér 20%-a, azaz kb. 14500.- forint.
Az évfolyamok alatt az elméleti – közismereti tárgyak száma csökken, a szakmaiaké/gyakorlaté nő.
10. évfolyamtól általában a szakmákon egy hét iskola, egy hét munkahely a menetrend.
Felmentés testnevelésből nem adható!
Törvényileg felmentés adható bizonyos esetekben, bizonyos tárgyakból (matematika, gazdasági ismeretek), de ebben az esetben a szakmai záróvizsga sikeressége megkérdőjelezhető!
Bizonyos betegségek, illetve menet közben felmerülő problémák alkalmatlanná tehetik a diáknak tanulmányai folytatását-szakmára való alkalmatlanság.